Άρθρο 1 - Εφαρμογή
 
1.1 Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω (“Όροι & Προϋποθέσεις”) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών) υπηρεσιών που προσφέρονται (μέσω διαδικτύου) από την Mamtic Innovations Ltd., που εφεξής θα καλείται, χάριν συντομίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω του δικτύου κάθε φορέα παροχής κινητής τηλεπικοινωνίας (“Φορέας παροχής”) με τον οποίο ο Τελικός Χρήστης διατηρεί συνδρομή (“Συνδρομή Κινητής Τηλεφωνίας”), ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται περαιτέρω ή όχι στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Οι (πολυμεσικές) υπηρεσίες που προσφέρονται (μέσω διαδικτύου) από την Εταιρεία μπορεί να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, ήχους ή/και αρχεία εικόνας ή/και παρόμοιες υπηρεσίες (“Υπηρεσίες Περιεχομένου”) που παρέχονται από το δίκτυο του Φορέα παροχής μέσω Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (“ΡSMS”), GPRS”, 3G” ή άλλων μέσων.
 
1.2 Καμία εξαίρεση από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις δεν θα ισχύει, με την εξαίρεση πρότερης ρητής γραπτής συγκατάθεσης από την Eταιρεία για τη συγκεκριμένη σύμβαση.
 
Άρθρο 2 - Παροχή υπηρεσιών περιεχομένου
 
2.1 Ο Τελικός Χρήστης αιτείται την Υπηρεσία Περιεχομένου η οποία παρέχεται μέσω του δικτύου του Φορέα παροχής.
 
Άρθρο 3 - Χρεώσεις
 
3.1 Η υπηρεσία Mobiapp-Games δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.
 
3.2 Οι χρεώσεις (“Χρεώσεις”) αναφέρονται στην τοποθεσία στο web αναλόγως εάν πρόκειται για (i) συνδρομές στις Υπηρεσίες Περιεχόμενου, (ii) πιστωτικές μονάδες λήψης (“Υπηρεσία Club”) και (iii) μεμονωμένες παραγγελίες. Στην περίπτωση τυπικής συνδρομής, οι χρεώσεις χρεώνονται στο λογαριασμό συνδρομητή από το Φορέα παροχής, ενώστην περίπτωση προπληρωμένης συνδρομής, οι χρεώσεις παρακρατούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Τελικού Χρήστη. Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων. H χρέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 2,08€ ανά SMS (3SMS/Εβδομάδα=12 SMS τον μήνα) που θα λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 19366, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Τελική τιμή μηνύματος. Τα δωρεάν μηνύματα (κωδικός ΡΙΝ, μήνυμα καλωσορίσματος , μηνιαία ενημέρωση, επιβεβαίωση διαγραφής) θα αποστέλλονται από τον κωδικό 19377. Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος από τον χρήστη σε αυτόν τον κωδικό. Ο αριθμός κλήσης (MSISDN), μέσω του οποίου αποστάλθηκε το SMS, θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας.
 
Όλα τα SMS (γραπτά μηνύματα) που αποστέλλονται από τον συνδρομητή, θα χρεωθούν σε εκείνον μέσω του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάροχο.
 
Άρθρο 4 - Αλλαγές τιμών
 
4.1 Η Εταιρεία διατηρεί πάντα το δικαίωμα αλλαγής μονομερώς και οποτεδήποτε, οποιασδήποτε ή όλων των τιμών ύστερα από πρότερη ανακοίνωση στην τοποθεσία στο web και στην περίπτωση τελικών χρηστών με συνδρομή, ύστερα από ανακοίνωση μέσω SMS. Ο Τελικός Χρήστης, συνεχίζοντας την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας ή εγγραφόμενος, κατόπιν της ημερομηνίας αλλαγής των τιμών, αποδέχεται τις νέες χρεώσεις.
 
Άρθρο 5 - Λήξη και Ακύρωση
 
5.1 Η Λήξη της Υπηρεσίας Περιεχομένου μπορεί πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τοποθεσία στο web.
 
5.2 Εάν (α) ο Τελικός Χρήστης παραλείψει την πληρωμή των Χρεώσεων εντός της δηλωμένης περιόδου στη συνδρομή Κινητής τηλεφωνίας του με το Φορέα παροχής ή (β) η Εταιρεία (i) έχει λόγους να πιστεύει πως ο Τελικός Χρήστης ενεργεί ή έχει ενεργήσει κατά παράβαση αυτών των Όρων & Συνθηκών ή των Όρων & Συνθηκών Περιεχομένου ή (ii) ζητείται ρητά από το Φορέα παροχής να πράξει ανάλογα, τότε η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει άμεσα όλες τις Υπηρεσίες Περιεχομένου προς τον Τελικό Χρήστη.
 
5.3 Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Τελικό Χρήστη ή/και τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της λήξης της Υπηρεσίας Περιεχομένου για τους προαναφερθέντες λόγους.
 
5.4 Στην περίπτωση λήξης των Υπηρεσιών Περιεχομένου προς τον Τελικό Χρήστη, ο Τελικός Χρήστης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης πιθανών υπόλοιπων Υπηρεσιών Περιεχομένου ή πιστωτικών μονάδων λήψης σε μια συνδρομή.
 
Άρθρο 6 - Πνευματικά Δικαιώματα
 
6.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, όλες οι ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα σχεδίων, δικαιώματα μοντέλων ή/και άλλα (πνευματικά) δικαιώματα που αφορούν στις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή/και την Τοποθεσία στο web, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας , των προμηθευτών της ή άλλων νόμιμων κατόχων.
 
6.2 Η Εταιρεία προμηθεύει τον Τελικό Χρήστη με το περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ελεύθερα ανακαλούμενο δικαίωμα χρήσης για τη λήψη, παραλαβή ή/και προβολή Υπηρεσιών Περιεχομένου.
 
6.3 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Εταιρεία , ο Τελικός Χρήστης απαγορεύεται ρητώς να αναπαράγει, τροποποιήσει, εκτελέσει, μεταφέρει, διανείμει, πουλήσει, δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή χρησιμοποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου που έχει λάβει, διαφορετικά από τους τρόπους και για τους σκοπούς για τους οποίους έχει συμφωνήσει ρητά γραπτώς η Εταιρεία.
 
6.4 Ο Τελικός Χρήστης αποζημιώνει την Εταιρεία και αποδέχεται την ευθύνη έναντι της Εταιρείας για τις συνέπειες παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων μερών, οι οποίες προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση υπηρεσιών περιεχομένου.
 
Άρθρο 7 - Ευθύνη
 
7.1 Η χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου και της Τοποθεσίας στο web της Εταιρείας διεξάγεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του Τελικού Χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τελικού Χρήστη, ούτε πως η λήψη, παραλαβή ή/και προβολή των Υπηρεσιών Περιεχομένου θα είναι χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
 
7.2 Ο Τελικός Χρήστης αναγνωρίζει πως υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας, όπως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου, προϋποθέτουν ενεργή σύνδεση, πως η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να μην είναι ισότιμη ή επαρκής σε κάθε τοποθεσία και στιγμή και πως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου μπορεί να επηρεάζονται αρνητικά ή να τίθενται προσωρινά εκτός διαθεσιμότητας λόγω παρεμβολών που προκαλούν φυσικοί παράγοντες (σήραγγες, βουνά, κτίρια κ.λπ.) ή λόγω τροποποιήσεων ή συντήρησης στο δίκτυο του Φορέα παροχής.
 
7.3 Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Τελικός Χρήστης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου, αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε οποιοδήποτε δικαίωμα μείωσης των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Περιεχομένου, ούτε σε δικαίωμα επιστροφής πληρωμών που έχουν ήδη καταβληθεί.
 
7.4 Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί η Εταιρεία υπεύθυνη για ζημιές κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων μολύνσεων του υλικού ή/και λογισμικού του Τελικού Χρήστη που προκύπτει από την πρόσβαση στην τοποθεσία στο web ή τη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου ή Υπηρεσιών Περιεχομένου που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες Περιεχομένου. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Τελικού Χρήστη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πιθανής ζημιάς αυτής της φύσης.
 
7.5 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που η Εταιρεία θεωρηθεί υπεύθυνη για να αποζημιώσει τον Τελικό Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο για άμεση ή αποθετική ζημιά κάθε είδους, η αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τιμολογηθείσα αξία των Υπηρεσιών Περιεχομένου που φέρονται να έχουν προκαλέσει τη ζημιά.
 
7.6 Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας στο web έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με τη φύση, ακρίβεια ή περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα, παραλείψεις, ανακρίβειες, παρερμηνείες, καθυστερήσεις ή μη έγκυρες παραγγελίες ή ειδοποιήσεις σύμφωνα με τη χρήση του Internet ή του εφαρμοστέου σημείου πληροφορίας.
 
7.7 Ο Τελικός Χρήστης ευθύνεται για την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων προς στην Εταιρεία και θα αποζημιώσει την Εταιρεία έναντι κάθε άμεσης ή αποθετικής ζημιάς προκύπτει από την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.
 
Άρθρο 8 - Επεξεργασία Πληροφοριών
 
8.1 Προκειμένου να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον Τελικό Χρήστη, η Εταιρεία συγκεντρώνει και κατέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης σχετικά με τον Τελικό Χρήστη, τα οποία θα χρησιμοποιεί η ίδια ή τα συνεργαζόμενα με αυτήν πρόσωπα για τους εμπορικούς τους σκοπούς.
 
8.2 Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Τελικού Χρήστη αποκλειστικά όπως περιγράφεται στη δήλωση απορρήτου της, η οποία μπορεί να προβληθεί και ληφθεί από την τοποθεσία στο web. Ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία θα επεξεργάζεται πληροφορίες του Τελικού Χρήστη σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς απορρήτου. Ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην προαναφερθείσα
επεξεργασία.
 
Άρθρο 9 - Επιλογή Εφαρμοστέου Δικαίου
 
9.1 Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
Άρθρο 10 - Τελικές Διατάξεις
 
10.1 Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής αυτών των Όρων & Προϋποθέσεις ανά διαστήματα. Οι αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στους συνδρομητές μέσω δημοσίευσης στην τοποθεσία της Εταιρείας στο web. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται ως αποδεκτές στο σύνολό τους , εφόσον οι συνδρομητές συνεχίσουν τη χρήση ή λήψη των Υπηρεσιών Mobiapp-Games ύστερα από την δηλωμένη περίοδο στην οποία θα πραγματοποιούνται οι αλλαγές αυτές.
 
10.2 Σε περίπτωση σύγχυσης κατά την ερμηνεία παραπλήσιων όρων θα ισχύει ο μεταγενέστερος .
 
10.3 Η Eταιρεία έχει την επίσημη έδρα της στην Κύπρο, όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HE345786.
 
10.4. Στην Ελλάδα η υπηρεσία παρέχεται μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψηφίων κωδικών της Pay Chimp ltd. Pay Chimp Ltd, 1 Kings Avenue, London, United Kingdom N21 3NA, paychimp.co. Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών 2111881777, [email protected]
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “MOBIAPP-GAMES” 
 
Η εταιρεία με την επωνυμία MAMTIC INNOVATIONS LTD έχει την επίσημη έδρα της στην ΚΥΠΡΟ όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HE345786, (εφεξής η Εταιρεία) διοργανώνει ένα παιχνίδι (εφεξής ο Διαγωνισμός) που θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία http://www.mobiapp-games.com (εφεξής το site) με έπαθλα, (εφεξής το Δώρο(α) / Έπαθλο(α) που θα αντιστοιχούν σε ισάριθμους νικητές σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα. Σκοπός των παρόντων ειδικών όρων (εφεξής οι Ειδικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
1. Διάρκεια του διαγωνισμού: από 01/04/2022 έως 30/06/2022
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα βρει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας MOBIAPP-GAMES και να εγγραφεί στον Διαγωνισμό ενεργοποιώντας την συνδρομητική υπηρεσία, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site και καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (MSISDN), αποδεχόμενος τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στη συνέχεια θα λάβει μήνυμα με έναν κωδικό PIN που θα πρέπει να καταχωρήσει σε συγκεκριμένο πεδίο της ιστοσελίδας ώστε να επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, την εγγραφή του στην συνδρομητική υπηρεσία καθώς και να δηλώσει την αποδοχή των όρων. Οι δωρεάν πληροφορίες (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.) αποστέλλονται στον συνδρομητή από τον κωδικό 19377. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μηνύματος που αποστέλλεται από τον χρήστη στον συγκεκριμένο κωδικό.
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υπάρχει επιπλέον κόστος αφού η συμμετοχή στο παιχνίδι είναι συνδυαστική με την εγγραφή στην συνδρομητική ομώνυμη υπηρεσία της οποίας η χρέωση ανέρχεται σε 2,08€ ανά SMS που θα λαμβάνεται από τον 5ψήφιο κωδικό 19366 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)τελική τιμή μηνύματος. Ο αριθμός κλήσης (MSISDN), μέσω του οποίου αποστάλθηκε το SMS, θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας.
 
Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί συμμετάσχει στο διαγωνισμό διατηρώντας ενεργή τη συνδρομητική υπηρεσία of MOBIAPP-GAMES για τουλάχιστον 1 μήνα. Nικητής του διαγωνισμού είναι ο Τελικός χρήστης που είναι συνδρομητής στην υπηρεσία MOBIAPP-GAMES και απάντησε σωστά στις ερωτήσεις γνώσεων που του τέθηκαν, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, σε κάθε γύρο του παιχνιδιού κατά την διάρκεια του μήνα. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό διαφάνειας της υπηρεσίας, χρήστης ο οποίος ήδη ανεδείχθη νικητής μία φορά, διατηρεί μεν το δικαίωμά του, όπως και οι υπόλοιποι συνδρομητές, να συνεχίσει την συνδρομή και την συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής και να διεκδικήσει το αντίστοιχο βραβείο για τους δύο επόμενους μήνες. Στην περίπτωση που πολλοί Τελικοί χρήστες έχουν σημειώσει την ίδια βαθμολογία, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο νικητής θα καθοριστεί σε έναν τελικό γύρο ("tiebreaker"). Οι Τελικοί χρήστες που θα έχουν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στον τελικό γύρο θα ενημερώνονται μέσω SMS (γραπτού μηνύματος). Στον τελικό γύρο, οι Τελικοί χρήστες που διαθέτουν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, θα λάβουν μία ερώτηση μέσω SMS (γραπτού μηνύματος), στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν (επίσης μέσω SMS) σωστά και το δυνατόν ταχύτερα. Η ερώτηση του tiebreaker θα σταλεί σε καθορισμένη ημερομηνία, για την οποία οι Τελικοί χρήστες θα ενημερώνονται. Ο Τελικός χρήστης, ο οποίος ήταν ο πιο γρήγορος στο να απαντήσει σωστά στην ερώτηση, θα κερδίσει. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, των θυγατρικών και εξαρτώμενων από αυτήν εταιρείες, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής των όρων, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο www.mobiapp-games.com. H ανακοίνωση του τελικού νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί άμεσα στη δικτυακή σελίδα της Εταιρείας, www.mobiapp-games.com.
 
3. Μετά την ανακοίνωση του νικητή και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες επικοινωνία με τους νικητές στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που οι ίδιοι δήλωσαν όταν έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό και συμμετείχαν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία και παράδοση του Επάθλου θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ., κ.λπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς του.
 
4. Η Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, τα Έπαθλα/Δώρα οποτεδήποτε για λόγους εμπορικούς, τεχνικούς, λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους ανωτέρας βίας. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτάται ενημερώνοντας αναλόγως τους παρόντες όρους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mamtic.com.
 
5.Το Έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα.
 
6. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα Έπαθλα. Για οτιδήποτε χρειάζονται οι νικητές θα απευθύνονται στις εταιρίες/προμηθευτές που τα προσφέρουν, και οποιαδήποτε έξοδα, φόροι ή/και τέλη από την απόκτηση και χρήση των Επάθλων/Δώρων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές.
 
7. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των Επάθλων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
 
8. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του Δώρου
β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις
γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη
δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου
ε) σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος.
 
12. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο και για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης του Δώρου δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
 
13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δε θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 
14. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο site, σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας ηλεκτρονικό ή μη καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως.
 
15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 217-777-4300.
 
16. Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής είναι ανήλικος, το δώρο του μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον κηδεμόνα του, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
 
17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.